Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Landsmann s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Landsmann s.r.o.

1. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Landsmann s.r.o., IČ 25924737, DIČ CZ25924737, se sídlem Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové - Kukleny, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 14936 jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Landsmann s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád, způsoby dopravy a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Landsmann s.r.o. nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. spol. Landsmann s.r.o., nebo smluvních partnerů spol. Landsmann s.r.o., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží, nebo služby.

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

Landsmann s.r.o. sděluje, že
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Landsmann s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Landsmann s.r.o., příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
c) Landsmann s.r.o. neuzavírá ani nezprostředkovává smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.

d) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Landsmann s.r.o. uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.

e) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, tak ode dne převzetí zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí zaslat na adresu sídla Landsmann s.r.o.

g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

· U poskytování služeb, které spol. Landsmann s.r.o. splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

· U dodávky zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli spol. Landsmann s.r.o. a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

· U dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

· U dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

· U opravy nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

· U dodávcky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

h) V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu spol. Landsmann s.r.o., přičemž registrovaní uživatelé mají k těmto údajům také přístup ve svém účtu na www.landsmann.cz
k) V případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u vedení společnosti Landsmann s.r.o., příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

3. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném spol. Landsmann s.r.o. tím, že požadované plnění (zboží, nebo službu) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník spol. Landsmann s.r.o., ať už přímo na pobočce nebo po telefonu. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky spol. Landsmann s.r.o., za případné chyby při přenosu dat spol. Landsmann s.r.o. nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy spol. Landsmann s.ro. neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu spol. Landsmann s.r.o.. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se Landsmann s.r.o. zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí spol. Landsmann s.r.o. kupní cenu.

Landsmann s.r.o. si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Landsmann s.r.o. Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Má-li spol. Landsmann s.r.o. věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním Kupujícím zvolenému dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, spol. Landsmann s.r.o. odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li spol. Landsmann s.r.o. větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Landsmann s.r.o. odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí spol. Landsmann s.r.o. věc podle zvyklostí.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou spol. Landsmann s.r.o. způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní spol. Landsmann s.r.o. umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže spol. Landsmann s.r.o. škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost spol. Landsmann s.r.o.
Landsmann s.r.o. odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady a že v době, kdy Kupující věc převzal:

· má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které spol. Landsmann s.r.o., nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

· se produkt hodí k účelu, který pro její použití spol. Landsmann s.r.o. uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

· je produkt v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je spol. Landsmann s.r.o. zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

· na odstranění vady dodáním nové věci bez vady, nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

· na odstranění vady opravou věci.

· na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí spol. Landsmann s.r.o., jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Spol. Landsmann s.r.o.. To neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li spol. Landsmann s.r.o. vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu spol. Landsmann s.r.o. nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že spol. Landsmann s.r.o. nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může spol. Landsmann s.r.o. dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může spol. Landsmann s.r.o. odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li spol. Landsmann s.r.o. vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu spol. Landsmann s.r.o..
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující spol. Landsmann s.r.o. na její náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se spol. Landsmann s.r.o. zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dodání věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než spol. Landsmann s.r.o., běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

4. Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

· kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

· kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží

· kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupit od smlouvy lze korespondenčně, a to na adresu Landsmann s.r.o. , Pardubická 861 50004 Hradec Králové, Nebo osobně na pobočkách spol. Landsmann s.r.o.
Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů je ke stažení zde

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá spol. Landsmann s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od spol. Landsmann s.r.o. obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu spol. Landsmann s.r.o. spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána na další nákup u spol. Landsmann s.r.o..

Spotřebitel odpovídá spol. Landsmann s.r.o. pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu spol. Landsmann s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, spol. Landsmann s.r.o. však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá, nebo zboží převezme od přepravce.

 
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi spol. Landsmann s.r.o. a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má spol. Landsmann s.r.o. právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí pokud:

· došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

· použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

· nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití. Stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující spol. Landsmann s.r.o. co ještě vrátit může a dá spol. Landsmann s.r.o. náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

5. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Landsmann s.r.o. Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové - Kukleny. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím e-mailu na registrace@landsmann.cz . Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
Landsmann s.r.o. může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, spol. Landsmann s.r.o. pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

6. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody spol. Landsmann s.r.o.: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: do 11:00 hodin (platí pokud je veškeré zboží k dispozici v dostatečném množství pro vykrytí objednávky)

Na jednotlivých pobočkách viz pobočky spol. Landsmann s.r.o.

7. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
Akční ceny platí do vyprodání zásob akčního zboží, nebo po dobu časově určenou.
Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

8. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

  1. prostřednictvím elektronických obchodů spol. Landsmann s.r.o.
  2. elektronickou poštou na adrese objednavky@landsmann.cz
  3. osobně v provozovnách spol. Landsmann s.r.o.
  4. telefonicky

spol. Landsmann s.r.o. doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím účtu Kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

9. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

· platba v hotovosti (při osobním odběru)

· platba platební kartou (při osobním odběru)

· platba předem bankovním převodem (zálohou)

· platba na fakturu se splatností (pouze při splnění určitých podmínek. Info na faktury@landsmann.cz)

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví spol. Landsmann s.r.o., avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na Kupujícího.

10. Dodací podmínky

Objednávky standardně vyřizujeme pouze jako kompletní. Tzn. že zboží zasíláme, pokud je naskladněno všechno objednané zboží.
Přípané částečné vyřízení objednávky prosím konzultujte na objednavky@landsmann.cz nebo tel. 495 535 768
U produktů, kde uvádíme dostupnost "skladem u dodavatele" vycházíme z dat poskytnutých dodavatelem a neneseme za ně zodpovědnost (většinou je dodání 1-2 týdny)
U produktů, kde uvádíme dostupnost "na dotaz" jsou dodávky různé, ale většinou 1-4 týdny od přijetí vaší objednávky.
U vystavených objednávek vám rádi informaci o termínech dodání poskytneme na objednavky@landsmann.cz nebo tel. 495 535 768

Osobní odběr:

U osobního odběru zboží, které je hrazeno hotově, nebo kartou při převzetí zboží, může zboží vyzvednout kupující, nebo pověřená osoba.
U osobního odběru zboží, které je hrazeno předem, nebo na fakturu může zboží převzít pouze kupující, nebo pověřená osoba uvedená v objednávce. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Ceny dopravy naleznete na webové stránce prepravni-podminky.landsmann.cz

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou, nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu objednavky@landsmann.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem na adresu objednavky@landsmann.cz. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však spol. Landsmann s.r.o. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

11. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem spol. Landsmann s.r.o. a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

12. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi Landsmann s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučuje Landsmann s.r.o. Kupujícímu nejdříve využít kontakt na kompetentního pracovníka fy Landsmann s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 3. 2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí. VOP jsou k dispozici v sídle a provozovnách spol. Landsmann s.r.o. nebo elektronicky na www.landsmann.cz