Obchodn� podm�nky

Obchodn� podm�nky:

Obchodn� podm�nky upravuj� postup p�i uzav�r�n� kupn�ch smluv, jejich� p�edm�tem je prodej n��ad�, n�stroj�, stroj�, jejich p��slu�enstv�, n�hradn�ch d�l� a dal��ch produkt� a slu�eb, kter� s t�m souvisej�.
Prod�vaj�c� se zavazuje ��dn� informovat z�kazn�ka o vlastnostech prod�van�ch v�robk�, o zp�sobu pou�it� a �dr�by v�robku. Je-li to pot�ebn� s ohledem na povahu v�robku zaji��uje prod�vaj�c� pot�ebn� informace v p�semn�m srozumiteln�m n�vodu p�ilo�en�m k v�robku.
N�vod je zobrazen na produktu, nebo je p�ilo�en v p�semn� �i obrazov� form� u ka�d�ho produktu.
Obr�zky produkt� v internetov�m obchod� maj� pouze ilustra�n� charakter a nemus� odpov�dat skute�nosti.

Cen�ky:

                    Cenu prod�van�ho zbo�� stanov� Prod�vaj�c� v cen�ku.

                    Ke zm�n� ceny m��e doch�zet kdykoliv v pr�b�hu roku dle zm�n dodavatel�, nebo v�robc�.

                    Cen�ky v internetov�m obchod� obsahuj� aktu�ln� ceny s v�jimkou p��pad�, kdy v�robce neinformoval Prod�vaj�c�ho o zm�n� ceny. Vzhledem k tomu, �e se jedn� o testovac� str�nky nov�ho e-shopu m��e doj�t i p�es kontrolu cen�k� k zobrazen� chybn� ceny, kterou zjist�me a� po p�ijet� Va�� objedn�vky. Tato skute�nost je d�vodem k odstoupen� od kupn� od smlouvy, pokud V�m opraven� cena nevyhovuje. (d�kujeme za pochopen�)

                    !!! POZOR !!! Ceny v internetov�m obchod� se mohouli�it od cen na kamenn� prodejn� !!! POZOR !!!

Objedn�v�n� zbo��:

                    Prost�ednictv�m internetov�ho obchodu.
V p��pad�, �e Z�kazn�k zru�� objedn�vku na nestandardn� zbo��, kter� nen� b�n� skladem a je objedn�no pro tohoto z�kazn�ka, m��e Prod�vaj�c� po�adovat storno poplatek ve v��i 10% z ceny zbo��

                    e-mailem objednavky@landsmann.cz

                    Faxem ( +420 491 615 360 )

                    Telefonem ( +420 491 615 370, +420 491 615 330 )

Dod�n� zbo�� (dopravn�):

                    Zbo�� lze vyzvednout osobn�m odb�rem v prodejn� prod�vaj�c�ho v Hradci Kr�lov� 4, Pardubick� 861

                    Zbo�� lze dodat na adresu z�kazn�ka po�tou na dob�rku profi bal�kem.

                    V��e po�tovn�ho, dopravn�ho pro dopravce �esk� po�ta je p�i objedn�vce prost�ednictv�m internetov�ho obchodu:
U objedn�vky na dob�rku do 500,- bez DPH je dopravn� 149,- bez DPH
U objedn�vky na dob�rku do 5000,- bez DPH je dopravn� 99,- bez DPH
U objedn�vky na dob�rku nad 5000,- bez DPH je dopravn� ZDARMA

                    V��e po�tovn�ho, dopravn�ho pro dopravce Toptrans je p�i objedn�vce prost�ednictv�m internetov�ho obchodu:
U objedn�vky na dob�rku do 500,- bez DPH je dopravn� 299,- bez DPH
U objedn�vky na dob�rku do 5000,- bez DPH je dopravn� 199,- bez DPH
U objedn�vky na dob�rku nad 5000,- bez DPH je dopravn� 99,- bez DPH

U zak�zek nadm�rn�ch rozm�r� (nad 2m) a nadm�rn� v�hy (nad 30kg) se dopravn� �e�� zas�l�n�m Toptransem a ke standarn�mu dopravn�mu je dle velikosti objedn�vky do��tov�v�no dopravn� 99,- a� 199,- bez DPH

                    Po�tovn� je ��tov�no za ka�dou objedn�vku, pokud bude objedn�vka zas�l�na na n�kolikr�t (na ��dost odb�ratele), bude ��tov�no dopravn� ke ka�d� jednotliv� faktu�e.

                    Zbo�� dod�van� prost�ednictv�m p�epravce je v�dy zabaleno do ochrann�ch obal�, aby nedo�lo p�i p�eprav� k jeho po�kozen�. Pou�it� ochrann� obaly nemus� b�t shodn� s obsahem.

Platebn� podm�nky:

                    Hotov� - v kamenn�m obchod� - vystav� prod�vaj�c� z�kazn�kovi da�ov� doklad splatn� ihned v hotovosti na pokladn� prod�vaj�c�ho.

                    Platebn� kartou - v kamenn�m obchod� - vystav� prod�vaj�c� z�kazn�kovi da�ov� doklad splatn� ihned platbou kartou na pokladn� prod�vaj�c�ho.

                    P�evodn�m p��kazem - v kamenn�m obchod� - vystav� prod�vaj�c� z�kazn�kovi da�ov� doklad splatn� do 14 dn� (pouze na z�klad� objedn�vky, nebo r�mcov� kupn� smlouvy).

                    P�evodn�m p��kazem (z�lohov� faktura) - v kamenn�m obchod� - p�edem na z�klad� z�lohov�ho (proforma) da�ov�ho dokladu. Da�ov� doklad spl�uje v�echny n�le�itosti, kter� stanov� zvl�tn� p�edpis. Zbo�� bude dod�no po zaplacen�.

                    Dob�rkou � p�i objedn�vk�ch p�ijat�ch p�es e-shop, fax, e-mail

                    St�tn�m organizac�m a instituc�m poskytujeme splatnost da�ov�ho dokladu 14 dn� od data jeho vystaven�.

Reklamace:

Uplat�ov�n� reklamac� a postup p�i jejich vy�izov�n� �e�� Reklama�n� ��d.

Odstoupen� od smlouvy p�i n�kupu p�es Internetov� obchod:

Kupuj�c� m� pr�vo odstoupit od kupn� smlouvy do 14-ti dn� od p�evzet� zbo�� podle platn�ho Ob�ansk�ho z�kon�ku. Pokud se tak rozhodne, mus� nepo�kozen� zbo��, bez zn�mek u��v�n� nebo opot�eben�, v p�vodn�m obalu a s ve�ker�m p��slu�enstv�m poslat zp�t v uveden� lh�t� (ur�uj�c� je datum doru�en� zbo�� prod�vaj�c�mu). Prod�vaj�c�, po obdr�en� vr�cen�ho zbo��, vr�t� kupuj�c�mu zp�t odpov�daj�c� ��stku p�edem dohodnut�m zp�sobem.
Spot�ebitel nem��e odstoupit od smluv na:

                    poskytov�n� slu�eb, jestli�e s jejich pln�n�m bylo s jeho souhlasem zapo�ato p�ed uplynut�m lh�ty 14 dn� od p�evzet� pln�n�

                    dod�vku zbo�� nebo slu�eb, jejich� cena z�vis� na v�chylk�ch finan�n�ho trhu nez�visle na v�li dodavatele

                    dod�vku zbo�� upraven�ho podle p��n� spot�ebitele nebo pro jeho osobu, jako� i zbo��, kter� podl�h� rychl� zk�ze, opot�eben� nebo zastar�n�

                    dod�vku audio a video nahr�vek a po��ta�ov�ch program�, poru�il-li spot�ebitel jejich origin�ln� obal

                    dod�vku novin, periodik a �asopis�

                    spo��vaj�c�ch ve h�e nebo loterii.

Odstoupen� od smlouvy:

                    V p��pad�, �e se jedn� o zbo�� bez vady, lze od smlouvy odstoupit pouze na z�klad� dohody prod�vaj�c�ho a z�kazn�ka. Prod�vaj�c� si vyhrazuje pr�vo odm�tnout odstoupen� od smlouvy.
Podm�nkou odstoupen� je, �e z�kazn�k vr�t� prod�vaj�c�mu zbo��, kter� je
- nepo�kozen�, neopot�ebovan�, kompletn� v�etn� p��slu�enstv� a v origin�ln�m nepo�kozen�m obalu,
- jedn� se o zbo��, kter� m� prod�vaj�c� standardn� skladem.

                    Z�kazn�k nem��e navrhnout odstoupen� od smlouvy, pokud jde o:
- zbo�� upraven� dle jeho p��n�,
- zbo��, kter� podl�h� rychl� zk�ze, opot�eben� nebo zastar�n�,
- dod�vku audio a video nahr�vek a po��ta�ov�ch program�, jejich� obal byl poru�en,
- noviny, periodika a �asopisy.
- spo��vaj�c�ch ve h�e nebo loterii.

                    Vzhledem k tomu, �e se jedn� o testovac� str�nky nov�ho e-shopu m��e doj�t i p�es kontrolu cen�k� k zobrazen� chybn� ceny, kterou zjist�me a� po p�ijet� Va�� objedn�vky. Tato skute�nost je d�vodem k odstoupen� od kupn� smlouvy, pokud V�m opraven� cena nevyhovuje.
(d�kujeme za pochopen�)

Poz�ru�n� opravy:

                    Na poz�ru�n� opravy je poskytov�na z�ruka 3 m�s�ce od p�ed�n� opraven�ho zbo�� z�kazn�kovi.

                    Z�ruka se vztahuje pouze na z�vadu, je� byla p�edm�tem opravy.

                    V p��pad� poz�ru�n� opravy m� prod�vaj�c� pr�vo na zaplacen� ceny opravy i na n�hradu vznikl�ch servisn�ch n�klad� spojen�ch s manipulac� a diagnostikov�n�m z�vady, i kdy� se pozd�ji uk�e, �e by oprava z�vady byla nerentabiln� nebo z�vada byla neopraviteln�. Cena servisn�ch n�klad� �in� 250,- K� za hodinu bez DPH.

Zpracov�n� osobn�ch �daj�:

Z�kazn�k souhlas� s t�m, �e prod�vaj�c� bude jeho osobn� �daje z�skan� v souvislosti se smluvn�m vztahem, tedy �daje uveden� v objedn�vce zpracov�vat pro marketingov� a obchodn� ��ely a za t�mto ��elem je m��e zp��stupnit t�et�m subjekt�m spolupracuj�c�m s prod�vaj�c�m na zaji�t�n� marketingov�ch akc�, toto v�e p�i respektov�n� platn�ch pr�vn�ch p�edpis�, zejm�na z�kona �. 101/2000 Sb. o ochran� osobn�ch �daj�. Tento souhlas m��e b�t kdykoli odvol�n, a to v�slovn�m prohl�en�m kupuj�c�ho u�in�n�m p�semnou formou a zaslan�m prod�vaj�c�mu. Podrobnosti t�kaj�c� se t�to problematiky jsou uvedeny na webov� str�nce Prod�vaj�c�ho.

Slu�by z�kazn�k�m:

Jedn�-li se o zbo�� pro z�kazn�ka d�le�it�, m��e prod�vaj�c� zap�j�it jin� zbo�� na dobu do vy��zen� reklamace nebo na dobu do vy��zen� poz�ru�n� opravy za t�chto podm�nek:

                    V p��pad� poz�ru�n� opravy je za z�p�j�ku zbo�� ��tov�n poplatek ve v��i 50% z ceny p�j�ovn�ho dan�ho zbo��, kter� se plat� p�i vr�cen� zap�j�en�ho zbo��.

                    Po ukon�en� servisn�ch �kon� bude od n�sleduj�c�ho dne ��tov�no p�j�ovn� v pln� v��i.

                    Zap�j�it lze jen zbo�� kter� m� prod�vaj�c� v p�j�ovn� a nemus� se jednat o adekv�tn� n�hradu za reklamovan� nebo opravovan� v�robek,

Rozhodn� pr�vo:

                    Pr�va a povinnosti smluvn�ch stran vypl�vaj�c� z uzav�en�ho smluvn�ho vztahu se ��d� pr�vn�m ��dem �esk� republiky.

                    P��padn� spory smluvn�ch stran budou p�ednostn� �e�eny sm�rnou cestou, pokud se nepoda�� spor takto vy�e�it, bude jej rozhodovat soud p��slu�n� podle z�kona �. 99/1963 Sb. ob�ansk�ho soudn�ho ��du v platn�m zn�n�.

Smluvn� vztah se ��d� z�konem �. 40/1964 Sb. Ob�ansk�m z�kon�kem v platn�m zn�n�, je-li z�kazn�kem podnikatel, ��d� se vztah z�konem �. 513/1991 Sb. obchodn�m z�kon�kem v platn�m zn�n�.
Prod�vaj�c� je opr�vn�n m�nit a dopl�ovat Obchodn� podm�nky z d�vodu zm�ny platn� legislativy nebo zm�n na trhu s n��ad�m a n�stroji. Obchodn� podm�nky jsou platn� a ��inn� po celou dobu trv�n� n�rok� vypl�vaj�c�ch ze smluvn�ho vztahu. Obchodn� podm�nky nab�vaj� platnosti dne 1.5.2005.

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Dodání dárků pod stromeček
Dodání dárků pod stromeček
 

Nebo objednávejte e-mailem
objednavky@landsmann.cz
 


e-mail: info@landsmann.cz
 
 
 
 
 
 

Technické řešení © 2017 CyberSoft s.r.o.

K provozování našeho webu www.landsmann.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.